Oglas

petak, 26. srpnja 2013.

Popis nekih kratkih pridjeva


U ovom postu reći ćemo nešto više o kratkim pridjevima. Kao uvod u temu može poslužiti stariji post Kratki pridjevi u kojem su načini tvorbe te primjeri pridjeva samo ukratko spomenuti.

Podsjetimo se - najjednostavniji način tvorbe kratkih pridjeva je sljedeći - punoj formi pridjeva oduzmemo nastavke -ый, -ой, -ий. Npr., pridjevu хороший oduzet ćemo nastavak -ий te ćemo tako dobiti kratki pridjev хорош. 

Postoje i drugi načini tvorbe kratkih pridjeva, a njih donosim u nastavku posta. Naveden će biti i popis nekih čestih pridjeva koji se tvore na te načine.


Drugi načini tvorbe kratkih pridjeva/popis takvih pridjeva


1. Kada puna forma pridjeva sadrži dva suglasnika koji stoje jedan do drugoga, a od kojih je drugi н, maknut ćemo nastavak za dugi pridjev te između prvog suglasnika i drugog н umetnuti samoglasnik е. Takva promjena desit će se samo u muškom rodu, npr..:

грустный - грустен, грустна, грустно, грустны/грустны

Popis nekih takvih pridjeva:

бледный - бледен, бледна, бледно, бледны/бледны
бедный - беден, бедна, бедно, бедны/бедны
годный - годен, годна, годно, годны/годны
честный - честен, честна, честно, честны/честны
больной - болен, больна, больно, больны (obratite pozornost na meki znak u pridjevu больной, u kratkoj ga formi u muškom rodu više neće biti!)
довольный - доволен, довольна, довольно, довольны (ista napomena kao i u prethodnom primjeru)
согласный - согласен, согласна, согласно, согласны
известный - известен, известна, известно, известны
важный - важен, важна, важно, важны/важны
интересный - интересен, интересна, интересно, интересны
приятный - приятен, приятна, приятно, приятны
прекрасный - прекрасен, прекрасна, прекрасно, прекрасны
ужасный - ужасен, ужасна, ужасно, ужасны
грозный - грозен, грозна, грозно, грозны
угодный - угоден, угодна, угодно, угодны
возможный - возможен, возможна, возможно, возможны 

2. Slično, između prvog i drugog suglasnika, ako je drugi к, stavit ćemo samoglasnik o:

сладкий - сладок, сладка, сладко, сладки

Popis nekih takvih pridjeva:

ломкий - ломок, ломка/ломка, ломко, ломки
мягкий - мягок, мягка, мягко, мягки/мягки
низкий - низок, низка, низко, низки/низки
редкий - редок, редка, редко, редки/редки
узкий - узок, узка, узко/узко, узки/узки
яркий - ярок, ярка, ярко, ярки/ярки


Iznimke


Postoje i neke iznimke. Njih je najbolje naučiti: 

1. Neki pridjevi neće pratiti gore navedena pravila, pogledajte npr.:

горький - горек, горька, горько, горьки/горьки (umjesto o u kratku formu muškog roda umetnuli smo e)
тяжкий - тяжек, тяжка, тяжко, тяжки (isti slučaj)
полный - полон, полна, полно, полны (umjesto e u kratku formu muškog roda dodali smo o)

2. Nekada će se u formi kratkog pridjeva naći ё umjesto е,

умный - умён, умна, умно, умны
сильный: силëн (u rječniku Ožegova naveden je i pridjev силен), сильна, сильно, сильны/сильны

a prilikom tvorbe kratkih pridjeva e se može pretvoriti u ё ili obrnuto:

весëлый: весел, весела, весело, веселы/веселы

3. Upamtite i kratke oblike pridjeva злой - зол, зла, зло, злы. :)

Nema komentara:

Objavi komentar